Privacybeleid

Persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) worden door ons alleen verwerkt voor zover dat nodig is en met het oog op het aanbieden van een functionele en gebruiksvriendelijke website, met inbegrip van de inhoud en de diensten die daarop worden aangeboden.

In overeenstemming met artikel 4, lid 1. van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna “GDPR” genoemd), wordt onder “verwerking” verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het soort, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over het doel van en de middelen voor de verwerking. Daarnaast informeren wij u hieronder over de componenten van derden die wij gebruiken voor optimalisatiedoeleinden en om de gebruikskwaliteit te verhogen, voor zover derden gegevens op eigen verantwoordelijkheid verwerken.

Onze verklaring inzake gegevensbescherming is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verantwoordelijke partij
II. rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over gegevensverwerking

I. Informatie over ons als verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van de wet op de gegevensbescherming is:

ai-torials is een aanbieding van
Oliver Perillieux Consulting
Niederrheinstr. 298
D-40489 Düsseldorf
Duitsland

Telefoon: +49(0)21197533245
E-mail: contact[at]ai-torials.de

De functionaris voor gegevensbescherming bij de provider is:

Oliver Perillieux

II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben de gebruikers en betrokkenen het recht om

op een bevestiging of er gegevens over hen worden verwerkt, op informatie over de verwerkte gegevens, op nadere informatie over de gegevensverwerking en op kopieën van de gegevens (vgl. ook art. 15 DSGVO);
correctie of aanvulling van onnauwkeurige of onvolledige gegevens (cf. ook art. 16 van de GDPR);
onmiddellijke wissing van de hen betreffende gegevens (zie ook artikel 17 van de GDPR), of, subsidiair, voor zover verdere verwerking noodzakelijk is overeenkomstig artikel 17, lid 3, van de GDPR, beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 van de GDPR;
de op hen betrekking hebbende en door hen verstrekte gegevens te ontvangen en deze gegevens aan andere aanbieders/verwerkers over te dragen (cf. ook art. 20 DSGVO);
een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de hen betreffende gegevens door de aanbieder in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming worden verwerkt (zie ook artikel 77 GDPR).
Bovendien is de aanbieder verplicht alle ontvangers aan wie gegevens door de aanbieder zijn verstrekt, te informeren over elke correctie of verwijdering van gegevens of beperking van de verwerking die plaatsvindt op grond van de artikelen 16, 17, lid 1, en 18 DSGVO. Deze verplichting geldt echter niet indien een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Desalniettemin heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

Evenzo hebben gebruikers en betrokkenen volgens art. 21 DSGVO het recht bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van hen betreffende gegevens, voor zover de gegevens door de aanbieder worden verwerkt overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. In het bijzonder kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van gegevens met het oog op directe reclame.

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw bij het gebruik van onze website verwerkte gegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, het wissen van de gegevens niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten en er hierna geen andere informatie over individuele verwerkingsprocedures wordt verstrekt.

Servergegevens

Om technische redenen, met name om een veilige en stabiele internetaanwezigheid te garanderen, worden gegevens door uw internetbrowser aan ons of aan onze web space provider doorgegeven. Deze zogenaamde serverlogbestanden bevatten het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u toegang tot onze website hebt verkregen (referrer URL), de website(s) van onze website die u bezoekt, de datum en het tijdstip van de respectieve toegang, alsmede het IP-adres van de internetverbinding van waaruit onze website wordt gebruikt.

De op deze manier verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens over u.

Deze opslag vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.

De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen weer gewist, tenzij verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden. Zo niet, dan mogen de gegevens niet geheel of gedeeltelijk worden gewist tot de definitieve opheldering van een incident.

Cookies

a) Sessiecookies/sessiecookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies bij onze internetpresentie. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die op uw eindapparaat worden geplaatst en opgeslagen door de internetbrowser die u gebruikt. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde informatie over u op individuele basis te verwerken, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres.

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger, aangezien de verwerking bijvoorbeeld de weergave van onze website in verschillende talen of het aanbieden van een winkelwagenfunctie mogelijk maakt.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), voor zover deze cookiegegevens worden verwerkt voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst.

Indien de verwerking niet dient om een contract te initiëren of uit te voeren, ligt ons rechtmatig belang in het verbeteren van de functionaliteit van onze website. In dit geval is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO de rechtsgrondslag.

Deze sessiecookies worden gewist wanneer u uw internetbrowser afsluit.

b) Cookies van derden

Indien van toepassing, worden cookies van partnerbedrijven waarmee wij samenwerken ten behoeve van reclame, analyse of de functionaliteiten van onze website ook met onze website gebruikt.

Raadpleeg de volgende informatie voor meer informatie hierover, met name over de doeleinden en de rechtsgrondslag van de verwerking van dergelijke cookies van derden.

c) Verwijderingsoptie

U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door uw internetbrowser in te stellen. U kunt ook op elk moment reeds opgeslagen cookies verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, hangen echter af van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. In het geval van zogenaamde Flash-cookies kan de verwerking echter niet via de browserinstellingen worden verhinderd. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw Flash-speler wijzigen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, hangen ook af van de specifieke Flash-speler die u gebruikt. Als u vragen hebt, gebruik dan ook de helpfunctie of documentatie van uw Flash-speler of neem contact op met de fabrikant of gebruikersondersteuning.

Indien u echter de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

Cookiebeheerder

De aanbieder gebruikt een cookiebeheerder om toestemming te verkrijgen voor het gebruik van technisch onnodige cookies op de website.

Bij het oproepen van de website wordt een cookie met de instellingsinformatie op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen, zodat bij een volgend bezoek niet naar de toestemming hoeft te worden gevraagd.

De cookie is nodig om de wettelijk vereiste toestemming van de gebruiker te verkrijgen.

De gebruiker kan de installatie van cookies voorkomen of stopzetten door de instellingen van zijn browser te wijzigen.

Contactverzoeken / contactmogelijkheden

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of per e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw vraag te behandelen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van uw aanvraag – zonder deze gegevens kunnen wij uw aanvraag niet of in het beste geval slechts in beperkte mate beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

Uw gegevens worden gewist als uw vraag afdoende is beantwoord en het wissen niet in strijd is met wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in het geval van een eventuele latere contractverwerking.

Koppeling naar sociale media via een grafische of tekstlink

Wij promoten ook aanwezigheden op de hieronder vermelde sociale netwerken op onze website. De integratie vindt plaats via een gekoppelde grafische voorstelling van het betrokken netwerk. Het gebruik van deze gekoppelde afbeelding voorkomt dat automatisch een verbinding tot stand wordt gebracht met de respectieve server van het sociale netwerk wanneer een website met een advertentie voor sociale media wordt opgeroepen om een afbeelding van het respectieve netwerk zelf weer te geven. Alleen door op de overeenkomstige afbeelding te klikken, wordt de gebruiker doorverwezen naar de dienst van het desbetreffende sociale netwerk.

Nadat de gebruiker is doorgestuurd, wordt informatie over de gebruiker verzameld door het desbetreffende netwerk. Het kan niet worden uitgesloten dat de aldus verzamelde gegevens in de VS zullen worden verwerkt.

Dit zijn in eerste instantie gegevens zoals IP-adres, datum, tijd en bezochte pagina. Indien de gebruiker gedurende die tijd is ingelogd op zijn of haar gebruikersaccount van het betrokken netwerk, kan de netwerkexploitant de verzamelde informatie over het specifieke bezoek van de gebruiker toewijzen aan de persoonlijke account van de gebruiker. Als de gebruiker interactie heeft via een “Share”-knop van het respectieve netwerk, kan deze informatie worden opgeslagen in de persoonlijke gebruikersaccount van de gebruiker en eventueel worden gepubliceerd. Als de gebruiker wil voorkomen dat de verzamelde informatie direct aan zijn/haar gebruikersaccount wordt toegewezen, moet hij/zij uitloggen voordat hij/zij op de afbeelding klikt. Bovendien is het mogelijk de respectieve gebruikersaccount dienovereenkomstig te configureren.

De volgende sociale netwerken zijn door middel van links in onze site geïntegreerd:

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten.

Privacybeleid: https://help.instagram.com/519522125107875

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd.

De dienst Google Analytics wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de analyse, de optimalisering en de economische werking van onze website.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, locatie, tijdstip of frequentie van bezoeken aan onze website, wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie kan Google het IP-adres binnen de EU of EER inkorten.

De aldus verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van de bezoeken aan onze website en van de gebruiksactiviteiten aldaar. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere diensten te verlenen in verband met het gebruik van onze website en het gebruik van internet.

Google verklaart dat het uw IP-adres niet met andere gegevens in verband zal brengen. Bovendien houdt Google een record van uw IP-adres bij

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Google verstrekt u ook nadere informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Bovendien biedt Google een website aan op

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Google biedt ook een zogenaamde deactivatie-add-on aan, samen met nadere informatie hierover. Deze add-on kan met de gebruikelijke internetbrowsers worden geïnstalleerd en biedt u verdere controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on informeert het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over uw bezoek aan onze website niet aan Google Analytics mag worden doorgegeven. Dit belet echter niet dat informatie aan ons of aan andere webanalysediensten wordt doorgegeven. Of en welke andere webanalysediensten door ons worden gebruikt, vindt u uiteraard ook terug in dit privacybeleid.

Google lettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google.
Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

YouTube

Wij gebruiken YouTube op onze website. Dit is een videoportaal van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, hierna te noemen “YouTube”.

YouTube is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd.

Wij gebruiken YouTube in verband met de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”-functie om u video’s te kunnen tonen. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website. Volgens YouTube houdt de functie “verbeterde gegevensbeschermingsmodus” in dat de hieronder in meer detail beschreven gegevens alleen naar de YouTube-server worden verzonden wanneer je daadwerkelijk een video start.

Zonder deze “uitgebreide gegevensbescherming” wordt een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht, zodra u een van onze internetpagina’s oproept waarop een YouTube-video is ingesloten.

Deze verbinding is noodzakelijk om de desbetreffende video op onze website via uw internetbrowser te kunnen weergeven. Daarbij registreert en verwerkt YouTube in ieder geval uw IP-adres, de datum en tijd en de website die u hebt bezocht. Bovendien wordt een verbinding tot stand gebracht met het “DoubleClick”-reclamenetwerk van Google.

Als u tegelijkertijd bent ingelogd op YouTube, zal YouTube de verbindingsinformatie toewijzen aan uw YouTube-account. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij YouTube voordat u onze website bezoekt of de juiste instellingen maken in uw YouTube-gebruikersaccount.

Met het oog op functionaliteit en om gebruikersgedrag te analyseren, slaat YouTube permanent cookies op uw eindapparaat op via uw internetbrowser. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te verhinderen door middel van een instelling in uw internetbrowser. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder “Cookies”.

Google verstrekt nadere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, alsmede over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband in het privacybeleid dat is gepubliceerd op

https://policies.google.com/privacy

voor nadere informatie over het verzamelen van gegevens en uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband.

Voorbeeld van een gegevensbeschermingsverklaring van het advocatenkantoor Weiß & Partner